Zamówienie Nr PP.042.4.17.2017 z dnia 2017-11-20 - Zapytanie ofertowe nr 6/2017 na dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 6/2017 na dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”
Numer PP.042.4.17.2017
Data wydania 2017-11-20
Termin składania uwag do oferty 2017-11-27

Znak sprawy: PP.042.4.17.2017                                                                   Hajnówka, 20-11-2017r.

 

 

               

                                                                                              Powiat Hajnowski

Zina 1

                                                                                              17-200 Hajnówka

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

 

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu  „Puszcza i ludzie” nr POIS.02.04.00-00-0075/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

Z poważaniem

 

Załącznik:

- Warunki zamówienia

 

 

 

                                                          

                                                                       Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/2017

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski

 1. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  603-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

 • Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”

 

Dostawie będą podlegać materiały biurowe, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. Podane ceny w formularzu ofertowym uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

l.p.

Nazwa

Ilość

 1.  

Etykiety uniwersalne samoprzylepne A4 210x297mm,

1x1, białe, 100ark./op

1 op.

 1.  

Koperty białe samoklejące, bez okienka C6

500 szt.

 1.  

Papier kserograficzny A4, gramatura 80g/m2, biel przynajmniej 150 CIE

50 ryz

 1.  

Płyty CD-R 700 MB

50 szt.

 1.  

Płyty DVD+R 4,7GB x16

50 szt.

 1.  

Koszulka na płyty CD do segregatora, na 2 płyty

50 szt.

 1.  

Toner do drukarki Brother HL-5470DW TN-3380 Czarny,

Oryginał, wydajność 8000 stron.

1 szt.

 1.  

Toner do drukarki OKI C301dn Czarny,

Oryginał, wydajność 2200 stron

1 szt.

 1.  

Toner do drukarki OKI C301dn Błękitny (Cyan),

Oryginał, wydajność 1500 stron

1 szt.

 1.  

Toner do drukarki OKI C301dn Purpurowy (Magenta) ,

Oryginał, wydajność 1500 stron

1 szt.

 1.  

Toner do drukarki OKI C301dn Żółty (Yellow),

Oryginał, wydajność 1500 stron

1 szt.

 1.  

Toner Xerox WorkCentre 6605 Black

Oryginał, wydajność 8000 stron

1 szt.

 1.  

Toner Xerox WorkCentre 6605 Cyan

Oryginał, wydajność 2000 stron

1 szt.

 1.  

Toner Xerox WorkCentre 6605 Magenta

Oryginał, wydajność 2000 stron

1 szt.

 1.  

Toner Xerox WorkCentre 6605 Yellow

Oryginał, wydajność 2000 stron

1 szt.

 

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Lucyna Lewczuk tel. (85) 682 30 46, Dawid Wojciuk

e-mail:  lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

e-mail: dawidwojciuk1@gmail.com

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiot zamówienia: dzień podpisania umowy,

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: jednorazowa dostawa do dnia: 31.12.2017r.

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.
 2. Wykonawca powinien obliczyć cenę netto za pełną realizację usługi.
 3. Cena oferty wyrażona powinna być w złotych polskich.
 4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
 5. W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena – 100%

 

Kryterium: Cena – 100%

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z  podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VII. Oferta powinna zawierać:

 

1.Wypełniony „Formularz oferty” (Zał. 2)

 1. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu Zał. nr 4)
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 27.11.2017 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 27.11.2017 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl w terminie do dnia 27.11.2017 r.

 

IX.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

X.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:
 2. Druk „Formularz oferty” - zał. nr 2,
 3. Wzór umowy – zał. nr 3,
 4. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 4.

 

 

 

 

 

                                                                                         ….....…........……………........…………

(podpis osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

…............................................................

            Starosta /Wicestarosta

                Hajnówka,20.11.2017r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-11-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-11-20