Zamówienie Nr PP.042.4.21.2017 z dnia 2017-11-27 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap", Pakiet II Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap", Pakiet II Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży
Numer PP.042.4.21.2017
Data wydania 2017-11-27

Znak sprawy PP.042.4.21.2017                                                        Hajnówka, 27.11.2017 r.

 

Powiat  Hajnowski

  1. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718; fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

        

                       Do Wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

                  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

  1. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych

                          o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap",   Pakiet II  Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1020), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 60% i doświadczenie zawodowe kadry 40%.

 

  1. W zakresie:

- Pakiet II  Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży   - Złożono 3 oferty.

Oferta firmy Open Education Group Sp. z o. o.  spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena i doświadczenie zawodowe kadry.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Spełnienie wymagań formalnych

Cena oferty

Przyznana punktacja

Doświadczenie zawodowe kadry

Przyznana punktacja

Liczba punktów razem/Ranking

1.

Open Education Group Sp. z o. o.

ul. Modlińska 1, 15 - 066 Białystok

 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

 

159 854,96 zł

 60 pkt.

5 i więcej

40 pkt.

100 pkt./1

2.

Agencja Turystyczna CZAJKA Ludmiła Żłobin

Zamsze 48, 17-220 Narewka

 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

 

247 312,00 zł

38,78 pkt

5 i więcej

40 pkt.

78,78 pkt./II

3.

Białowieskie Sioło Sergiusz Niczyporuk

Budy 45, 17 - 230 Białowieża

 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

 

177 480,00  zł

54,04 zł

3

20 pkt.

74,04 pkt. /III

 

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nastąpi w terminie 04.12.2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-11-27