Zamówienie Nr PP.042.4.24.2017 z dnia 2017-11-29 - Zapytanie nr 7/2017. Zakup i dostawa tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w projekcie „Puszcza i ludzie”.

Tytuł Zapytanie nr 7/2017. Zakup i dostawa tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w projekcie „Puszcza i ludzie”.
Numer PP.042.4.24.2017
Data wydania 2017-11-29
Termin składania uwag do oferty 2017-12-06

Znak sprawy: PP.042.4.24.2017                                                                   Hajnówka, 29.11.2017 r.

 

 

Powiat Hajnowski

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie nr 7/2017

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

zakup i dostawę tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  projekcie „Puszcza i ludzie”.

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

                                                                                                       Z poważaniem

 

 

Załącznik:

-           Warunki zamówienia

                                                                           

Znak sprawy: PP.042.4.24.2017                                                                   Hajnówka, 29.11.2017 r.

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Hajnowski

 1. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  603-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 II. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

III.   Przedmiot zapytania ofertowego:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  projekcie „Puszcza i ludzie”.
 2. Założenia usługi (zakup i dostawa tabletów multimedialnych)

Ilość: 9 tabletów multimedialnych

Specyfikacja:

 • przekątna ekranu: minimum 8 cali
 • rozdzielczość ekranu: minimum 1024x600px
 • typ ekranu: Pojemnościowy, 5-punktowy, IPS lub równoważny
 • pamięć RAM: minimum 2 GB
 • procesor: minimum 4 rdzeniowy
 • wbudowana pamięć ROM: minimum 16 GB
 • złącza: USB, Micro HDMI, Wyjście słuchawkowe, Czytnik kart pamięci microSD/SDHC/SDXC
 • Inna komunikacja: Wi-Fi Czujniki: akcelerometr
 • Nawigacja: GPS

 

 • Wyposażenie: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel USB, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

 

 1. Tablety multimedialne powinny być nowe i zostać objęte minimum 12 miesięczną gwarancją.
 2. Każdy tablet powinien być oddzielnie zapakowany w oryginalne opakowania oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w dostawie.
 3.  Wykonawca dostarczy tablety multimedialne zgodnie z opisem, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.  Zostaną one dostarczone do działu Promocji Starostwa Powiatowego w Hajnówce mieszczącego się pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce pokój 4, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, i umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (faksem, mailowo, telefonicznie) gotowość do dostarczania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Na wykonanie i dostarczenie tabletów multimedialnych przewiduje się termin do 2 tygodni od podpisania umowy.

V. Wymagania wobec oferenta:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

 

 1. Cena.

2.Gwarancja

 

Kryterium: Cena – 80%

 

Sposób obliczenia:

                                       wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    wartość brutto oferty badanej       X 80

 

 

Kryterium: Gwarancja  – 20%

 

Wybrana opcja

Długość gwarancji

Liczba punktów

1

 12 miesięcy

0

2

24 miesiące

10

3

36 miesięcy lub więcej

20

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą łączną liczbę punktów.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VIII. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty” - zał. nr 2,
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu Zał. nr 4.

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,

17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 06.12.2017 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 06.12.2017 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

w terminie do dnia 06.12.2017 r.

 

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Formularz oferty - zał. nr 2,
 2. Wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 4.

 

 

                                                

 

 

                                                                                   ….....…........……………........…………

(podpis osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

…............................................................

            Starosta /Wicestarosta

                Hajnówka, 29.11.2017 r.

 

PYTANIE NR 1 DO ZAPYTANIA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-11-29