Zamówienie Nr SO z dnia 2018-01-23 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na: Kapitalny remont i przebudowę łazienki szkolnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na: Kapitalny remont i przebudowę łazienki szkolnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce
Numer SO
Data wydania 2018-01-23
Termin składania uwag do oferty 2018-01-30

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7,  17-200 Hajnówka

( nazwa zamawiającego )           

zaprasza do złożenia oferty na: Kapitalny remont i przebudowę łazienki szkolnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Przedmiot zamówienia: Kapitalny remont i przebudowę łazienki szkolnej

Remonty rozbiórkowe: rozebranie ściany działowej o pow. 3m x 6m, usunięcie gruzu, demontaż drzwi, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, demontaż urządzeń sanitarnych (misy sedesowe) – 5 sztuk, demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych (umywalka) – 6 sztuk, demontaż kabin WC, demontaż baterii umywalkowych, demontaż spłuczek, rozebranie okładziny ściennej z glazury – 48 m2, rozebranie okładziny podłogowej z terakoty – 22 m2, ręczna rozbiórka podłoża betonowego, demontaż oświetlenia, demontaż dwóch grzejników C.O., usunięcie z budynku gruzu, transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i rozładowaniu.

Roboty budowlane: montaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, wykonanie instalacji hydraulicznej doprowadzającej wody do spłuczek WC, wykonanie instalacji hydraulicznej doprowadzającej wody do umywalek, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, położenie nowych tynków, położenie glazury – 48 m2 na wysokości 2,10 m, instalacja wodna przy umywalkach – 4,5 mb, odprowadzenie wodno-kanalizacyjne 4,5 mb, przerobienie instalacji wodnej zasilającej syfony kompaktów z instalacji stalowej na PCV – 5 m, częściowa wymiana instalacji C.O. (dwa grzejniki), szpachlowanie i położenie gładzi gipsowej na ścianach nad płytkami oraz pomalowanie ich, wykonanie nowych wylewek oraz położenie terakoty na powierzchni 22 m2, , montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, wykonanie podwieszanego sufitu z kasetonów kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym (powierzchnia sufitu 22 m2), montaż kabin WC (5 kabli), biały montaż, ustępy ze spłuczką ustępową typu kompakt – 5 sztuk, umywalki pojedyncze porcelanowe – 6 sztuk, baterie umywalkowe – 6 sztuk, obsadzenie kratek wentylacyjnych nierdzewnych,

Termin realizacji zamówienia: do 13.02.2018 r.

Zaleca się aby Oferenci zapoznali się z warunkami na miejscu realizacji zadania w celu dokładnego oszacowania kosztów.

Okres gwarancji: 3 lata

Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

lub na adres e-mail: lo9ms-c@wp.pl, do 30.01.2018 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 30.01.2018 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Wioletta Januszkiewicz – dyrektor szkoły, tel. 856822780.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Treść oferty:

nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….;

adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..;

NIP ………………………………….;

Regon: ………………………………..;

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:…………………………………………………… …..)

 Podatek VAT: ………...% wartość ………… zł (słownie złotych:…………………………………………)

  Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych…………………………………………………………).

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Termin realizacji zamówienia:  ……………………………………… .

Okres gwarancji: ……………………………………………………….. .

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………….

Miejscowość, dnia : …………………………                                

           

………………………………………….                                                      ……………………..

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej                                                                           pieczątka wykonawcy

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Januszkiewicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-23

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-23