Zamówienie Nr SO.041.1.2022 z dnia 2022-11-21 - Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w dziedzinie gastronomii

Tytuł Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w dziedzinie gastronomii
Numer SO.041.1.2022
Data wydania 2022-11-21
Termin składania uwag do oferty 2022-12-12

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w dziedzinie gastronomii

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce ogłasza otwarty nabór partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU). Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 28a z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

I. Cel projektu:

Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 1. działania inwestycyjne takie jak:
  • budowa nowej infrastruktury BCU albo
  • rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  • przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  • remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU

wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH1

 1. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
 2. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,
 3. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami placówek objętych wsparciem w projekcie.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

Podmiot właściwy dla danej dziedziny, której dotyczy konkurs, np.:

 • organizacja branżowa,
 • instytut badawczy,
 • ośrodek badawczo-rozwojowy,
 • uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach właściwych dla danej dziedziny, na zasadach ogólnych dotyczących projektów finansowanych z UE.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z kształceniem zawodowym.
 2. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 3. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie kształcenia zawodowego wraz z ich krótkim opisem.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 5. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj.. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 8. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z kształceniem zawodowym. Max. 30 pkt
 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 4. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 5. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 12 grudnia 2022 r.) na adres e-mail: nlukasik@powiat.hajnowka.pl lub dostarczać osobiście do Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (I piętro, pokój 19)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2022-11-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2022-11-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2022-11-21