Zamówienie Nr SO.041.1.2022 z dnia 2022-11-28 - Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w dziedzinie gastronomii

Tytuł Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w dziedzinie gastronomii
Numer SO.041.1.2022
Data wydania 2022-11-21
Termin składania uwag do oferty 2022-12-12

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w dziedzinie gastronomii

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU). Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z Regulaminem konkursu..

I. Cel projektu:

Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 1. działania inwestycyjne takie jak:
  • budowa nowej infrastruktury BCU albo
  • rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  • przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  • remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU

wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH1

 1. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
 2. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,
 3. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami placówek objętych wsparciem w projekcie.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Starostwo Powiatowe w Hajnówce przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. a) podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania, co wynika ze statutu tego podmiotu albo spółka skarbu państwa albo przedsiębiorstwo państwowe,

- funkcjonujące przed 15 sierpnia 2022 r., właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs, zwane dalej „organizacją branżową”.

Podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania na potrzeby Konkursu rozumiany jest jako, działające na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs:

­ organizację lub stowarzyszenie pracodawców albo

­ samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo

­ stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne

albo

­ samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne

­ które działają na podstawie odpowiednio:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).

Za właściwy dla danej dziedziny podmiot branżowy rozumie się podmiot:

­ który ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.),

­ którego zakres działalności określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.)

obejmuje daną dziedzinę oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie.

Za spełniające to kryterium nie uznaje się podmiotów, których działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin, np. organizacje działające w obszarze BHP są właściwe wyłącznie dla dziedziny „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ostateczny odbiorca wsparcia do wniosku o objęcie wsparciem dołączy dokument (statut) potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego właściwości w danej dziedzinie,

­ który działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 2261, z późn. zm.), lub
 • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.), lub
 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.), lub
 • ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).

Przez spółkę skarbu państwa rozumie się spółkę, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.).

Przez przedsiębiorstwo państwowe rozumie się przedsiębiorstwo, o którym mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317, z późn. zm.) oraz innych przepisach rangi ustawowej.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z kształceniem zawodowym.
 2. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 3. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie kształcenia zawodowego wraz z ich krótkim opisem.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 5. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj.. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 8. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z kształceniem zawodowym. Max. 30 pkt
 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 4. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 5. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 12 grudnia 2022 r.) na adres e-mail: nlukasik@powiat.hajnowka.pl lub dostarczać osobiście do Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17- 200 Hajnówka (I piętro, pokój nr 19)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2022-11-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2022-11-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2022-11-21