Zamówienie Nr z dnia 2017-04-13 - „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Internatu nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 25”

Tytuł „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Internatu nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 25”
Data wydania 2017-04-13
Termin składania uwag do oferty 2017-04-21

Hajnówka, 13- 04-2017

 

 

Numer sprawy: PP.041.5.2017

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 

Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji: „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Internatu nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 25”.

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

Załącznik:

-    Warunki zamówienia

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Nabywca:
Powiat Hajnowski
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 603-001-75-63 , Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

 

 

 1. Przedmiot zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji: „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Internatu nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 25”.

Istniejący budynek o następujących parametrach:

- powierzchnia zabudowy - 312,66 m²

- powierzchnia użytkowa - 743,51 m²

- kubatura - 3430,00 m³

 

2. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego w n/w zakresie:

a) inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejącego budynku – w 6 egz.,

b) projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i adaptacji budynku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (parter, I piętro i poddasze) z przeznaczeniem na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę – w 6 egz.,

c) projekt wykonawczy przebudowy i adaptacji budynku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (parter, I piętro i poddasze) z przeznaczeniem na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – w 4 egz.,

d) projekt instalacji wewnętrznych: c.o. (w oparciu o istniejące przyłącze z istniejącego węzła cieplnego), elektrycznych, odgromowych, p-poż.,   wodno-kanalizacyjnej – w 4 egz.,

e) kosztorys inwestorski dla wszystkich branż – w 4 egz.,

f) przedmiar robót w podziale na trzy kondygnacje - w 2 egz.,

g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w 2 egz.,

h) uzgodnienia dokumentacji technicznej z rzeczoznawcami: d/s. p.poż., d/s. bhp, d/s. sanitarno – epidemiologicznych,

i) wszystkie części zamówienia Wykonawca przekaże w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (płyta CD)

 

3. Dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do złożenia pozwolenia na budowę, a także do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych wniosków o pozwolenie na budowę.

5. Wykonawca zapewnia mapę do celów projektowych.

6. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną budynku.

7. Pełnienie nadzoru autorskiego.

8. Dokumentacja będzie podlegała odbiorowi przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru.

 

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Lucyna Lewczuk, pokój nr 4 tel. 85 682 3046, adres mailowy: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do:

1. Dnia 19.06.2017 r.:

-          koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku - w terminie do 05.05.2017 r.,

-          projekt budowlany – w terminie do 26.05.2017 r.

-          projekt wykonawczy wraz z częścią kosztorysową - w terminie do 19.06.2017 r.

Opcjonalnie przy wcześniejszym wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę:

2. Dnia 12.06.2017 r.:

-          koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku - w terminie do 05.05.2017 r.,

-          projekt budowlany – w terminie do 26.05.2017 r.

-          projekt wykonawczy wraz z częścią kosztorysową - w terminie do 12.06.2017 r.

 

3. Dnia 05.06.2017 r.:

-          koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku - w terminie do 05.05.2017 r.,

-          projekt budowlany – w terminie do 26.05.2017 r.

-          projekt wykonawczy wraz z częścią kosztorysową - w terminie do 05.06.2017 r.

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

 

Zamawiający skorzysta z ewidencji CEiDG/KRS.

 

2)      zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca musi złożyć oświadczenie, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Tryb postępowania.

1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

2. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „With children in mind - modernization and development of pedagogical, psychological and rehabilitative assistance centres in Poland and Belarus” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014 - 2020

 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

Ocena ofert zostanie dokonana 21.04.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl

Podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę nastąpi niezwłocznie, po uprzednim ustaleniu terminu jej podpisania.

 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

Ad 2.1)

Kryterium: cena brutto – 70 %.

W zakresie kryterium "ceny brutto" ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

C = (C min : C bad) x 70            

gdzie:

C – ilość punktów jaką otrzyma oferta badana za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena brutto zaproponowana w ofertach nieodrzuconych

C bad – cena brutto oferty poddanej badaniu

W zakresie kryterium "ceny brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów.

 

Kryterium: termin wykonania - 30 %

 

Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

 

- termin 19.06.2017 r. - 0 pkt.

- termin 12.06.2017 r. - 15 pkt.

- termin 05.06.2017 r. - 30 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium „termin wykonania" wynosi 30.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do WZ.
 2. Parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do WZ
 3. Oświadczenie potwierdzające zdolność techniczną lub zawodowa do wykonania zamówienia – załącznik nr 3 do WZ

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą lub drogą elektroniczną.

Dla ofert pisemnych:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 10.00.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 10.00.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl

w terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 10.00 .

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.  

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

1. Druk „Formularz oferty” - zał. nr 1 do WZ

2. Wzór umowy – zał. nr 2 do WZ

3. Wzór oświadczenia – zał. nr 3 do WZ

 

...........................................................................

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

 

..................................

Starosta /Wicestarosta

 

Hajnówka, 13-04-2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI ODNOŚNIE ZAMÓWIENIA

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Lewczuk

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-04-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-04-13