Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A

17-200 Hajnówka

Tel.:  85 682 36 42, 85 682 59 83

Fax: 682 36 42

Adres e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

Kierownik jednostki: Paweł Szymaniuk

Godziny pracy:

  • poniedziałek  - piątek od godziny 7.30-15.30

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM

POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce jest jednostką budżetową Starostwa Powiatowego realizującą zadania samorządu powiatowego z zakresu:

Powiatowe Centrum funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr III/13/98 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. zmienioną kolejnymi Uchwałami Powiatu Hajnowskiego Nr XIV/80/2000 z dnia 11 lutego 2000 r., Nr XXVI/170/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Poniżej przedstawiamy zakres spraw z którymi można się zwrócić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej:

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich treści

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie różnych form opieki

Udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym różnego rodzaju placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

Wspieranie osób mających trudności w przygotowaniu się do życia po opuszczeniu różnego rodzaju placówek opiekuńczo-wychowawczych

Pomoc osobom mającym status uchodźcy i repatriantom

Umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

Praca socjalna i poradnictwo

Zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zwrot części kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących miejsc pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-08-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-08-24