Przyjmowanie i załatwianie petycji

Karta Usług Nr OA/03 Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Nazwa usługi:

Przyjmowanie i załatwianie petycji

Postawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz. 870)

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735)

Kogo dotyczy:

Każdy ma prawo do złożenia petycji w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:

Nie ma sformalizowanego wzoru petycji.

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 • Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
 • Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu trzeciego.

Opłaty:

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Petycję można złożyć w każdym czasie. Codzienną obsługę interesantów zgłaszających się z petycjami zapewnia Wydział Organizacyjno-Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 • Petycję wysyłamy pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 1. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

 • Składamy osobiście w:

Starostwie Powiatowym w Hajnówce – Sekretariat pok. Nr 19 w godzinach pracy:  poniedziałek – piątek 7.30-15.30

 • Mailem na adres:

starostwo@powiat.hajnowka.pl

Termin załatwienia sprawy:

 • Jeżeli Starosta Hajnowski będzie organem właściwym do rozpatrzenia petycji zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, odpowiedź zostanie przesłana na adres wnoszącego petycję.
 • W przypadku jeżeli Starosta Hajnowski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, sprawa zostanie przekazana do organu właściwego, albo wnoszącemu petycję zostanie wskazany Tobie organ właściwy.
 • Załatwienie petycji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty jej wpływu do Urzędu.
 • Jeśli Starosta Hajnowski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni przekaże petycję właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego petycję.

Tryb odwoławczy:

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi, nie przysługuje  również od niego odwołanie

Informacje dodatkowe:

 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 • Petycje wnosimy pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (opatrzona podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).
 • Co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Data wytworzenia: 2015-09-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-09-08

Data modyfikacji: 2021-07-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-09-08