Programy i strategie

 

 

Analiza dostępności komunikacyjnej regionu Puszczy Białowieskiej

Analiza zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie

Oferta inwestycyjna i sposoby jej promocji

Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego - raport

STRATEGIA ZARZĄDZANIA I PROMOCJI TURYSTYKI REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM DWÓCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH REGIONU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2016– 2020

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2008 - 2032

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Powiatu Hajnowskiego na lata 2016 - 2022

Powiatowy Program Dzialań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2016 -2022

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020

Roczny program współpracy Powiatu Hajnowskiegoz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

Program Aktywności Lokalnej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017-2022

Plan energetyczny dla Powiatu Hajnowskiego

 

ARCHIWUM

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU HAJNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2015 ROKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2012– 2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2008 - 2011

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w POWIECIE HAJNOWSKIM

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE HAJNOWSKIM NA LATA 2008 – 2015

POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2007-2013 Powiatu Hajnowskiego

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2004-2006 Powiatu Hajnowskiego

PAŃSTWOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2010

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk - Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Data wytworzenia: 2011-10-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2004-05-25

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2004-05-25