Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
 

Wprowadzony Zarządzeniem nr 25/2011 z dnia 25 marca 2011r. Dyrektora SPZOZ w Hajnówce w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Hajnówce.
 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.
Regulamin organizacyjny zwany w dalszej części regulaminem określa organizację Zakładu, podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy.

§ 2.
Regulamin opracowano w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14 , poz. 89, z późn. zm.)
2) Statutu SP ZOZ w Hajnówce.

II. Struktura organizacyjna.

§ 3.
Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który

a) samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność,
b) reprezentuje Zakład na zewnątrz,
c) jest przełożonym pracowników Zakładu i wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
d) wykonuje swoje zadania poprzez Zastępcę Dyrektora ds.
Lecznictwa, kierowników komórek organizacyjnych oraz osoby
zajmujące samodzielne stanowiska pracy .

§ 4.
W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa organizuje oraz sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Zakładu w zakresie działalności podstawowej.

§5.
1. W skład Zakładu wchodzą:
1) Jednostki organizacyjne świadczące usługi medyczne w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej:

a) Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Hajnówce,
b) Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Hajnówce,
c) Gminne ośrodki zdrowia w: Białowieży, Czeremsze, Dubiczach
Cerkiewnych, Narwi, Narewce,
d) Wiejskie ośrodki zdrowia w: Lewkowie Starym, Łosince,
Nowymberezowie, Siemianówce,

2) Jednostki organizacyjne świadczące usługi medyczne w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz pomocy doraźnej:
a) szpital,
b) przychodnia specjalistyczna,

3) Komórki administracyjno - usługowe:
a) Dział Ekonomiczny,
b) Dział Techniczno-Administracyjny,
c) Dział Żywności i Żywienia,
d) Sekcja Służb Pracowniczych i Płac,
e) Sekcja Planowania, Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych
i Statystyki Medycznej,
f) Sekcja Informatyki,

4) Samodzielne stanowiska pracy:
a) Przełożona Pielęgniarek,
b) stanowisko do spraw BHP,
c) stanowisko do spraw Obrony Cywilnej,
d) stanowisko do spraw Ochrony Ppoż.,
e) stanowisko do spraw Epidemiologii i Oświaty Zdrowotnej
f) Radca prawny,
g) Kapelani szpitalni,
h) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

2. Nadzór merytoryczny nad działaniem jednostek, działów, komórek
i stanowisk samodzielnych wykonujących zadania niemedyczne sprawuje
Dyrektor Zakładu.
3. Nadzór merytoryczny nad działaniem jednostek, działów, komórek
i stanowisk samodzielnych wykonujących zadania medyczne sprawuje
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

III. Zakres i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 6.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z:

1) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem,
3) badaniem i terapią psychologiczną,
4) rehabilitacją leczniczą,
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem oraz nad
noworodkiem,
6) opieką nad zdrowym dzieckiem,
7) badaniem diagnostycznym,
8) pielęgnacją chorych,
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
10) opieką długoterminową,
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia
12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania
profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
13) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
14) udzielaniem całodobowych świadczeń zdrowotnych w przypadkach
urazów oraz nagłych stanów zagrożenia zdrowia i życia.

§7.
1.Świadczeń wymienionych w § 6 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielają:
1) Przychodnia Rejonowa Nr 1w Hajnówce z:
a) poradnią ogólną,
b)gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
- Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce,
- Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce,
- Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dubinach,
- Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce,
- Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce,
- Szkole Podstawowej w Nowokorninie,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce,
- Liceum Profilowanym w Hajnówce ZDZ w Białymstoku,
- Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce,
- Zespole Szkół w Kleszczelach,
- Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych,
- Szkole Podstawowej w Czeremsze,
- Gimnazjum w Czeremsze,
- Zespole Szkół w Narewce,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Narwi,
- Zespole Szkół w Białowieży,
- Zespole Szkół Leśnych w Białowieży,
- Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce,
- Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce,
- Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.”
c) gabinetem pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej.2) Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Hajnówce z:
a) poradnią ogólną,
b) poradnią dla dzieci,
c) gabinetem położnej środowiskowej – rodzinnej,
d) poradnią nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

3) GOZ w Białowieży z:
a) poradnią ogólną,
b) gabinetem pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
c) gabinetem położnej środowiskowej – rodzinnej.

4) GOZ w Czeremsze z:
a) poradnią ogólną,
b) gabinetem pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
c) gabinetem położnej środowiskowej – rodzinnej.

5) GOZ w Dubiczach Cerkiewnych z:
a) poradnią ogólną,
b) gabinetem pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
c) gabinetem położnej środowiskowej – rodzinnej.

6) GOZ w Narwi z:
a) poradnią ogólną,
b) poradnią dla dzieci,
c) gabinetem pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
d) gabinetem położnej środowiskowej – rodzinnej.

7) GOZ w Narewce z:
a) poradnią ogólną,
b) poradnią dla dzieci,
c) gabinetem fizjoterapii,
d) gabinetem pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
e) gabinetem położnej środowiskowej – rodzinnej.

8) WOZ w Lewkowie Starym z poradnią ogólną,

9) WOZ w Łosince z poradnią ogólną,

10) WOZ w Nowymberezowie z poradnią ogólną,

11) WOZ w Siemianówce z poradnią ogólną,

2. Działalnością przychodni rejonowych, ośrodków zdrowia wymienionych
w ust.1 kieruje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

§ 8.
1.Świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielają
następujące poradnie:
1) alergologiczna,
2) diabetologiczna,
3) endokrynologiczna,
4) gastrologiczna,
5) kardiologiczna,
6) nefrologiczna,
7) medycyny pracy,
8) dermatologiczna,
9) neurologiczna w Hajnówce, Czeremsze,
10) onkologiczna z gabinetem chemioterapii,
11) gruźlicy i chorób płuc,
12) reumatologiczna,
13) rehabilitacyjna z gabinetami:
a) fizykoterapii,
b) hydroterapii,
c) kinezyterapii,
d) masażu leczniczego.
14) rehabilitacji dzieci ,
15) chorób zakaźnych,
16) ginekologiczno- położnicza w Czeremsze, Narewce,
Hajnówce (z gabinetami w Narwi i Kleszczelach),
17) chirurgii ogólnej ,
18) chirurgii urazowo-ortopedycznej w Hajnówce,
19) preluksacyjna,
20) okulistyczna,
21) otolaryngologiczna,
22) urologiczna,
23) zdrowia psychicznego,
24) leczenia uzależnień,
25)zespół leczenia środowiskowego,
26) osteoporozy,
27) neonatologiczna,
28) wad postawy,
29) laktacyjna,
30) medycyny sportowej,
31) Szkoła rodzenia,
32) logopedyczna,
33) psychologiczna,
34) chirurgii onkologicznej.

§ 9.
1. Świadczeń wymienionych w § 6 w zakresie opieki stacjonarnej udziela Szpital.

2. W skład Szpitala wchodzą:
1) Oddziały szpitalne:
a) Oddział Chorób Wewnętrznych z 26 łóżkami
(w tym 6 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego)
b) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym z 25 łóżkami
(w tym 6 łóżek nefrologicznych )
c) Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z 34 łóżkami
d) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z 28 łóżkami
e) Oddział Pediatryczny z 20 łóżkami
(w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej)
f) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in z 26 łóżkami
(w tym: 7 łóżek dla noworodków , 4 łóżka intensywnej opieki medycznej oraz 6 inkubatorów )”
g) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w skład którego
wchodzą:
- Oddział Intensywnej Terapii z 4 łóżkami intensywnej terapii
- Blok Operacyjny
h) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc z 24 łóżkami
i) Oddział Obserwacyjno –Zakaźny z Izbą Przyjęć z 23 łóżkami
j) Stacja Dializ z 7 stanowiskami
k) Oddział Rehabilitacji z 19 łóżkami
l) Oddział Psychiatryczny z Izbą Przyjęć z 60 łóżkami
m) Szpitalny Oddział Ratunkowy z 8 łóżkami
n) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej z 25 łóżkami
2) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z 41 łóżkami
3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z 12 łóżkami
4) Szpitalna Izba Przyjęć
5) Oddział Dzienny Rehabilitacji z 20 miejscami
6) Dział Rehabilitacji
7) Centralna Sterylizacja
8) Dział Diagnostyki
9) Apteka Szpitalna
10) Prosektorium
11) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
12) Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Dzieci z 20 miejscami
13) Oddział Chemioterapii Dziennej z 2 miejscami.

§ 10.
1.Oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy/koordynatorzy przy pomocy pielęgniarek oddziałowych/pielęgniarek koordynujących.
2. Ordynatorzy/koordynatorzy sprawują nadzór merytoryczny nad całością lecznictwa zamkniętego i otwartego w zakresie swojej specjalności.

§ 11.
1. Do zadań Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego należy:
a) prowadzenie całodobowej opieki obejmującej świadczenia
o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, osób nie
wymagających hospitalizacji,
b) zapewnienie tym osobom kontynuacji leczenia farmakologicznego,
pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
c) prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i członków ich rodzin,
2. Pobyt w zakładzie ma charakter okresowy.
3. Zakładem kieruje Kierownik ZPO.

§12.
1.Do zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy :
a) udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim
zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób , które przebyły ostrą fazę
leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia
operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już
dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień
niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w
środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
b) zapewnienie tym osobom środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych.
2.Zakładem kieruje Kierownik ZOL.

§ 13.
1. Do zadań Działu Diagnostyki należy wykonywanie badań diagnostycznych
na zlecenie właściwych komórek organizacyjnych Zakładu oraz innych
podmiotów uprawnionych do zlecania badań.
2. W skład Działu Diagnostyki wchodzi:
1) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z pracowniami:
a) analityki,
b) biochemii,
c) hematologii,
d) bakteriologii i serologii chorób zakaźnych.
2) Pracownia Rentgenodiagnostyki,
3) Pracownia USG,
4) Pracownia USG Sutka,
5) Pracownia Endoskopii,
6) Pracownia Bronchoskopii i Spirometrii,
7) Pracownia Histopatologii i Cytologii,
8) Pracownia Polikardiografii.
3. Nadzór nad funkcjonowaniem Działu pełni Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

§ 14.
1. Do zadań Apteki Zakładowej należy:
a)organizowanie zaopatrzenia Szpitala w produkty lecznicze, wyroby
medyczne i środki dezynfekcyjne,
b)ewidencja oraz dystrybucja produktów leczniczych, wyrobów
medycznych i środków dezynfekcyjnych zgodnie z bieżącymi
potrzebami poszczególnych oddziałów oraz jednostek i komórek
organizacyjnych działalności podstawowej Zakładu,
c)prowadzenie ewidencji leków narkotycznych i psychotropowych oraz
wydawanie ich dla jednostek organizacyjnych Zakładu.
d) sporządzanie leków recepturowych i w razie potrzeby leków jałowych
oraz preparatów galenowych,
e) udzielanie informacji na temat produktów leczniczych i wyrobów
medycznych będących w dyspozycji apteki,
f) współudział w kształtowaniu prawidłowej gospodarki lekami oraz
innymi artykułami medycznymi
g) przygotowywanie i aktualizowanie , na podstawie zaleceń Komitetu
Terapeutycznego, receptariusza szpitalnego.
2. Apteką kieruje Kierownik Apteki.

§ 15.
1. Do zadań Działu Rehabilitacji należy świadczenie usług rehabilitacyjnych
pacjentom ambulatoryjnym oraz hospitalizowanym w oddziałach Szpitala.
2. W skład działu wchodzą:
a) gabinety kinezyterapii,
b) gabinety fizykoterapii,
c) gabinet masażu,
d) gabinet hydroterapii.
3. Działem kieruje Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego.

§ 16.
1. Do zadań Centralnej Sterylizacji należy sterylizacja i dezynfekcja materiałów
i sprzętu medycznego wg zasad i procesu technologicznego centralnej
sterylizacji i stacji łóżek.
2. W skład Centralnej Sterylizacji wchodzi pracownik DDD.
3. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Centralnej Sterylizacji sprawuje
Przełożona Pielęgniarek.


§ 17.
1. Do zadań Działu Ekonomicznego należy:
a) opracowywanie planu rzeczowo-finansowego i jego realizacja,
b) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi
na działalność Zakładu,
c) sprawozdawczość finansowo-księgowa.
2.Działem kieruje Główny Księgowy.

§ 18.
1.Do zadań Działu Techniczno-Administracyjnego należy zapewnienie ciągłości
dostaw mediów energetycznych do odbiorców poprzez eksploatację i
konserwację podległych urządzeń i instalacji, utrzymanie we właściwym stanie
technicznym budynków i budowli szpitalnych oraz sprzętów i urządzeń
znajdujących się w obiektach szpitalnych poprzez prowadzenie prac
konserwacyjnych i warsztatowych.
2.Ponadto do zadań Działu Techniczno-Administracyjnego należy:
- organizowanie działalności administracyjno- gospodarczej Zakładu
związanej z prowadzeniem spraw majątkowych, utrzymaniem porządku
i dozorem powierzonego mienia oraz zabezpieczeniem usług pralniczych
zakładowi macierzystemu,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą zakładu,
- organizacja i realizacja zakupów na potrzeby Zakładu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa ,
- zabezpieczenie usług w zakresie transportu wewnętrznego (transport
posiłków, rozładunek dostaw do apteki, magazynów itp.) oraz zewnętrznego
dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala,
- organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami i substancjami
niebezpiecznymi dla ludzi i środowiska,
- nadzór nad utrzymaniem infrastruktury Zakładu we właściwym stanie
sanitarno-epidemiologicznym.

3. W skład działu wchodzą:
a) Sekcja Elektryczna i Aparatury Medycznej,
b) Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych,
c) kotłownie,
d) tlenownie,
e) warsztaty,
f) spalarnia odpadów medycznych.
g) pralnia
4. Działem Kieruje Kierownik Działu Techniczno – Administracyjnego.
§ 19.
1. Do zadań Działu Żywności i Żywienia należy w szczególności:
a)planowanie sezonowego i rocznego zaopatrzenia Zakładu w artykuły żywnościowe, zgodnie z zasadami racjonalnej i nowoczesnej dietetyki oraz higieny żywienia,
b)kontrolowanie jakości dostarczanych artykułów żywnościowych oraz ich
odpowiednie magazynowanie,
c)układanie diet i jadłospisów, zgodnie z potrzebami hospitalizowanych
pacjentów ,
d) sporządzanie i wydawanie posiłków.
2. W skład Działu wchodzą:
a) kuchnia główna,
b) magazyn spożywczy,
c) stołówka pracownicza,
d) myjnia i garaż wózków do transportu posiłków.
3. Działem kieruje Kierownik Działu Żywności i Żywienia.

§ 20.
1. Do zadań Sekcji Służb Pracowniczych i Płac należy:
a) prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Zakładu,
b) przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji oraz ewidencji
związanej z zatrudnianiem pracowników , przebiegiem zatrudnienia i
ustaniem stosunku pracy,
c) prowadzenie spraw związanych z korzystaniem pracowników i
emerytów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
d) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych,
e) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez
pracowników Zakładu,
f) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości kadrowo-płacowej.
2. Sekcją kieruje Kierownik Sekcji Służb Pracowniczych i Płac.

§ 21.
1.Do zadań Sekcji Planowania, Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych
i Statystyki Medycznej należy:
a) sporządzanie sprawozdań, zestawień i opracowań statystycznych
dotyczących działalności medycznej Zakładu
b) prowadzenie obowiązującej ewidencji i dokumentacji medycznej,
c) archiwizacja dokumentacji medycznej,
d) sporządzanie odpisów historii chorób i kart informacyjnych,
e) przygotowanie ofert konkursowych na zawarcie umów o udzielanie
świadczeń medycznych,
d) koordynacja i realizacja wszelkich obowiązków wynikających
z postanowień zawartych w umowach z Narodowym Funduszem
Zdrowia.

2. Sekcją kieruje Kierownik Sekcji Planowania, Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej.

§ 22.
1. Do zadań Sekcji Informatyki należy:
a) administrowanie siecią informatyczną i bazą danych Szpitala,
b) instalacja, serwis, konfiguracja oraz doskonalenie sieci, sprzętu
i oprogramowania komputerowego,
c) doradztwo techniczne w zakresie zamówień i zakupów sprzętu
i oprogramowania komputerowego.
2. Sekcją kieruje Kierownik Sekcji Informatyki.

§ 23.
Do zadań Przełożonej Pielęgniarek należy w szczególności :
a) organizacja , koordynacja i nadzór nad praca personelu
pielęgniarskiego oraz niższego Zakładu,
b) sporządzanie i kontrolowanie harmonogramów czasu pracy podległego
personelu,
c) współudział w kształtowaniu polityki kadrowej w odniesieniu do
podległego personelu,
d) kontrolowanie dokumentacji pielęgniarskiej,
e) nadzór nad doskonaleniem zawodowym podległego personelu,
f) dokonywanie okresowych analiz i ocen jakości i efektywności pracy podległego personelu.

§ 24.
Do zadań osoby zajmującej stanowisko ds. BHP należy w szczególności:
a) kontrola warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP,
b) organizowanie i zapewnianie odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu BHP,
c) dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia,
d) ocena dokumentacji technicznych nowobudowanych lub przebudowanych obiektów pod kątem spełniania wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) nadzór nad zaopatrywaniem pracowników odzież ochronną, obuwie robocze, ochronne i sprzęt ochrony osobistej , zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) prowadzenie obowiązującej dokumentacji powypadkowej oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
g) współpraca z Inspekcją Sanitarną w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
h) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
i) opracowywanie harmonogramu realizacji nakazów i zaleceń pokontrolnych dotyczących podległego obszaru działań,

§ 25.
Do obowiązków osoby zajmującej stanowisko ds. Obrony Cywilnej realizującej zadania obronne w czasie pokoju w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością oraz koordynacja prac w zakresie
przygotowywania planów organizacji struktury i funkcjonowania
Zakładu w warunkach zagrożenia i wojny,
b) prowadzenie i koordynacja działalności szkoleniowej w kierunku
przygotowania pracowników do pracy w warunkach zagrożenia i
wojny,
c) prowadzenie magazynu TR.

§ 26.
Do zadań osoby zajmującej stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:
a) eliminacja czynników mogących przyczynić się do powstania pożaru na terenie Zakładu,
b) opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz planów przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie poprawy stanu ochrony p.poż.
c) opracowywanie i wdrażanie zasad organizacji ochrony p.poż.,
d) nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń Zakładu w sprzęt, urządzenia i środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
e) nadzór nad przestrzeganiem przepisów p.poż.,
f) prowadzenie sprawozdawczości w podległym obszarze działań,
g) współpraca z właściwą terenowo komendą Państwowej Straży Pożarnej w podległym obszarze działań.

§ 27.
Do osoby zajmującej stanowisko do spraw Epidemiologii i Oświaty Zdrowotnej należy:
a) opracowanie strategii działań dotyczących profilaktyki i zwalczania
zakażeń oraz przygotowywanie i prowadzenie właściwej dokumentacji w
tym zakresie,
b) kontrola i monitorowanie przestrzegania zasad organizacji pracy w zakresie obowiązujących standardów i procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych we wszystkich komórkach organizacyjnych związanych z działalnością statutową Zakładu
c) nadzór nad utrzymaniem właściwych standardów sanitarno – epidemiologicznych w pomieszczeniach Zakładu,
d) organizowanie i prowadzenie edukacji personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
e) opracowywanie planów pracy z zakresu oświaty zdrowotnej dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu,
f) koordynacja i analiza działalności oświatowej prowadzonej przez
poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Zakładu,
g) prowadzenie sprawozdawczości w podległym obszarze działań.

§ 28.
Do zadań Radcy Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zakładu na podstawie odrębnych przepisów.

§ 29.
Zakres obowiązków kapelanów szpitalnych regulują przepisy szczególne.

§ 30.
1.Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności:
a) podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie procesów zidentyfikowanych w ramach systemu zarządzania jakością,
b) dokonywanie okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz przedstawianie Dyrektorowi Zakładu informacji na temat wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem systemu,
c) planowanie wewnętrznych auditów i nadzór nad usuwaniem stwierdzonych niezgodności,
d) inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących,
e) nadzór nad dokumentacją systemu jakości,
f) planowanie szkoleń dotyczących systemu zarządzania jakością.
2. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością zobowiązany jest do współpracy, w zakresie obowiązków określonych w ust. 1, z instytucjami zewnętrznymi ( w tym z firmą konsultingową i jednostką certyfikującą) oraz kadrą kierowniczą jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu.

§ 31.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Społeczną.

Metryka strony

Udostępniający: Michał Kondratiuk Wydział Organizacyjno Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2014-02-27

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-02-27

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-02-27

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-02-27