Decyzja Nr 4/2011

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

 

 

Na podstawie art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

                                                                    § 1.

 

Ustalam regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Hajnówce stanowiący załącznik do decyzji.

 

 

§ 2.

 

Zmiana regulaminu dokonuje się w trybie tożsamym z trybem jego ustalenia.

 

 

§ 3.

 

Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w zarządzeniu Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zatwierdzającym jego treść.

 

 

§ 4.

 

W terminie wejścia w życie regulaminu, traci moc regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce z dnia 22 lutego 2010 r.

 

 

                                                                                  Komendant Powiatowy

                                                                                  Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                  st. bryg. mgr inż. Jarosław Trochimczyk

 

 

Załącznik do Decyzji nr 4/11

Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

w Hajnówce

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Hajnówce

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1)     kierowanie pracą komendy powiatowej;

2)     strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3)     zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)     wzory pieczęci i stempli;

5)     liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do V kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2.             Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu hajnowskiego obejmujący miasto Hajnówka oraz gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.

3.                      Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Hajnówka.

 § 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)     KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku;

2)     OSP - ochotniczą straż pożarną;

3)     JRG – jednostkę ratowniczo-gaśniczą komendy powiatowej;

4)     ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4. 1. Do aprobaty i podpisu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:

1)        z zakresu merytorycznego działania podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych, a także w zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)        dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu przez głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku komendy powiatowej, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

3)        kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

4)        pisma kierowane do senatorów i posłów;

5)        odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej strażaków i pracowników;

6)        zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz strażaków i pracowników komendy powiatowej;

7)        zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

8)        władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego, jako organu administracji publicznej.

2.   Zastrzega się do aprobaty i podpisu zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub, wobec których kierownicy komórek organizacyjnych i prowadzący samodzielne stanowiska uzyskali pisemne upoważnienie.

3.   Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

4.   Informację o miejscu, dniu i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków podaje się do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w siedzibie komendy powiatowej.

5.   Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w Powiatowym Stanowisku Kierowania i JRG określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

§ 5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)            Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Hajnówce                                         -symbol – PJRG;

w tym Posterunek w Czeremsze

oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania

2)            Sekcja Organizacyjno-Kadrowa                                                           -symbol – PO;

3)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych        -symbol – PZ;

4)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów                                          -symbol – PF;

5)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich                    -symbol – PL;

6)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych                                      -symbol – PT;

 

§ 6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1)            Sekcja Organizacyjno-Kadrowa;

2)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów;

3)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich;

4)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych, w tym również w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)            Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Hajnówce w zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

2. Zastępcy komendanta powiatowego podlegają bezpośrednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5:

1)             Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Hajnówce w tym Posterunek w Czeremsze oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania;

2)            Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 7.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności i ratownictwa.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy powiatowej rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1)     planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

2)     podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;

3)     sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)     współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, OSP i innymi stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)     współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;

6)     współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)     załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8)     realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)     realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzeganie zasad ochrony

tajemnicy prawem chronionej;

10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

 

13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;

15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16)  realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;

17) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym zadań z zakresu obsługi prawnej komendy powiatowej.

§ 8. 1. Do zadań JRG w Hajnówce, w tym Posterunku w Czeremsze oraz Powiatowego Stanowiska Kierowania należą w szczególności zadania określone w ust.
2, 3, 5 i 6.

2. Zadania JRG:

1)     organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych podczas pożarów oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)     wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

3)     wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego;

4)     wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

5)     dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

6)     sprawowanie nadzoru nad planowaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu służby w jednostce ratowniczo – gaśniczej,

7)     przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

8)     współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

9)     rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

10) udział w aktualizacji:

a)     stanu gotowości operacyjnej,

b)     procedur ratowniczych,

c)       dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

3. Zadania operacyjne:

1)     analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym
w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2)     opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)     przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)     koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)     przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6)     analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo – gaśniczej i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)     zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa KW PSP;

8)     planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby PSK,

9)     sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

10) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

11) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

12) nadzorowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

13) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

14) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

15) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

16) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;

17) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,

18) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

4. Zadania z zakresu nadzorowania gotowości operacyjnej oraz przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej JRG realizuje zastępca komendanta powiatowego.

 

5. Zadania szkoleniowe:

 

1)     planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu,

2)     organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

3)     inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,

4)     organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

6.      Zadania obronne oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych:

 

1)     prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

2)     koordynowanie realizacji zadań obronnych;

3)     pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”;

4)     zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

5)     kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
w tym zakresie;

6)     opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)     planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

 

§ 9. 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych należą w szczególności zadania określone w ust. 2.

 

2. Zadania kontrolno – rozpoznawcze:

 

1)     rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2)     współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3)     inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4)     opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5)     opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6)     analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

7)     opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8)     organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9)     rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą.

 

§ 10. 1. Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należą w szczególności zadania określone w ust. 2 i 3.

2. Zadania organizacyjne:

1)     realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)     organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)     opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4)     prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)     prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6)     organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)     przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8)     opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

9)     organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

12) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

13) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

3. Zadania kadrowe:

 

1)     realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

2)     przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczej;

3)     opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

4)     opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5)     prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

6)     sprawowanie nadzoru nad planowaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu służby w jednostce ratowniczo – gaśniczej,

7)     sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

8)     realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

9)     analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

4. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej oraz wykonywanie funkcji rzecznika prasowego komendanta powiatowego należy do zadań zastępcy komendanta powiatowego.

§ 11. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansów należy
w szczególności:

1)   sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)   prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)   prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)        wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)        zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)        przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)        zapewnieniu terminowego ściągania należności;

analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

 

§ 12. 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kwatermistrzowskich należą w szczególności zadania określone w ust. 2-3.

2. Zadania kwatermistrzowskie:

1)     administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)     opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)     prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

4)     dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)     zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6)     likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

7)     sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

8)     prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

9)     systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

10) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

11) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

§ 13. 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Technicznych należą
w szczególności zadania określone w ust. 2-5.

 

2. Zadania techniczne:

 

1)     inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2)     prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

3)     obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

4)     prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

5)     nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

6)     organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

7)     wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

8)     prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

9)     prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku.

 

3. Zadania w zakresie systemów łączności:

 

1)       planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2)       nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania
w obszary chronione;

3)       zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

4)       współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5)       analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

6)       koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;

7)       planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

8)       sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

4. Zadania informatyczne:

 

1)       analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

2)       zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

3)       nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

4)       współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5)       planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

6)       sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7)       wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8)       systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

9)       realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10)   administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11)   utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

12)   nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

5. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

1)       prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)       sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3)       prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4)       przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5)       ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)       współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

7)       uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 14. Komenda powiatowa używa:

1)            urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce”;

2)            urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce”;

3)            pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce”;

4)                 stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Hajnówce, woj. podlaskie;

 

5)            innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia końcowe

Metryka strony

Udostępniający: Michał Kondratiuk Wydział Organizacyjno Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2014-02-27

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-02-27

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-02-27

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-02-27