Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   H A J N O W S K I EG O

z dnia 22.12.2015 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107086B Bernacki Most – dr. Pow. Nr. 1636B w zakresie wykonania konstrukcji jezdni oraz poboczy, przebudowy istniejących zjazdów gospodarczych i na drogi boczne, poprawy odwodnienia poprzez: odmulenie istniejących rowów oraz remontu istniejących przepustów pod zjazdami i przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

            W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

 • przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 • w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.
 1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo podlaskie, Powiat hajnowski, Gmina Narewka

Jednostka ewidencyjna: 200509_2 Narewka

Obręb: 200509_2.0024 Podlewkowie, dz. nr ewid.: 160, 180 (180/1, 180/2), 165, 179 (179/1, 179/2), 202/1;

Obręb: 200509_2.0002 Bernacki Most, dz. nr ewid.: 110, 1005, 90/2 (90/3, 90/4), 91/1 (91/5, 91/6), 91/2 (91/3, 91/4), 103/1 (103/3, 103/4), 103/2 (103/5, 103/6), 104/3 (104/7, 104/8), 104/6 (104/9, 104/10), 105 (105/1, 105/2), 106/1 (106/2, 106/3), 108/2 (108/4, 108/5), 108/3 (108/6, 108/7), 111/1 (111/5, 111/6), 111/3 (111/7, 111/8), 111/4 (111/9, 111/10, 111/11), 116/2 (116/10, 116/11), 116/4 (116/6, 116/7), 116/5 (116/8, 116/9), 118/1 (118/3, 118/4), 118/2 (118/5, 118/6), 119 (119/1, 119/2), 120/1 (120/3, 120/4), 121 (121/1, 121/2), 123/1 (123/2, 123/3), 125/1 (125/2, 125/3), 128/1 (128/2, 128/3), 130/1 (130/2, 130/3), 131/1 (131/12, 131/13), 131/4 (131/7, 131/8, 131/9), 131/6 (131/10, 131/11), 132 (132/1, 132/2), 133/1 (133/3, 133/4), 134/4 (134/6, 134/7), 134/5 (134/8, 134/9), 212 (212/1, 212/2), 213 (213/1, 213/2, 213/3), 214/3 (214/5, 214/6, 214/7), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2, 223/3, 223/4).

 1. Niezbędne dla dokonania przebudowy dróg innej kategorii, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela

Gmina Narewka

Jednostka ewidencyjna: 200509_2 Narewka

Obręb: 200509_2.0024 Podlewkowie, dz. nr ewid.: 202/1

 1. Niezbędne dla dokonania przejścia przez tereny wód płynących

Gmina Narewka

Jednostka ewidencyjna: 200509_2 Narewka

Obręb: 200509_2.0024 Podlewkowie, dz. nr ewid.: 165

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postepowania
  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji     o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postepowania
  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia; 
 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa
  i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24  w godzinach
  od 730 - 1530 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 19.01.2016r.;
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

 

z up. Starosty Hajnowskiego

Ireneusz Kiendyś

Naczelnik Wydziału Budownictwa 

i Ochrony Środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-12-22

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-12-22

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-12-22