Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.16.2012

 

Hajnówka, dn. 27.02.2017r.

GK.6620.11.16.2012

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 62 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 22 ust 1 i art. 26 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) oraz § 4 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246), zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie wsi Tarnopol, gm. Narewka, które wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Tarnopol”, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.16.2012 z dnia 05.01.2017r.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym z urzędu przeprowadza się gleboznawcza klasyfikacje gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych gruntów.

Na podstawie upoważnienia nr GK.6620.11.16.2012 z dnia 27.02.2017r. do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów upoważniony został Pan Artur Kuk działający w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

 

Harmonogram przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych obejmuje:

-        4-5.05.2017r. – prace terenowe w godz. 9.00-16.00,

-        8-10.05.2017r. – prace terenowe w godz. 9.00-16.00,

-        11.05 – 23.06. 2017r. – prace kameralne (sporządzenie projektu klasyfikacji),

-        26.06 - 13.07.2017r – wyłożenie projektu klasyfikacji (14 dni),

-        14-20.07.2017r. – skompletowanie dokumentacji.

 

Jednocześnie na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia zawiadamia się, że projekt klasyfikacji zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni od dnia 26.06.2017r. do dnia 13.07.2017r. w Starostowie Powiatowym w Hajnówce w godzinach 8.00 – 15.00. W okresie wyłożenia strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest umieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tarnopol, w Urzędzie Gminy w Narewce oraz Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

 

Pouczenie

Na podstawie art. 9, 10 § 1 Kpa, w toku postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 Kpa). W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania
  2. Sołtys wsi Tarnopol – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
  3. Urząd Gminy Narewka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
  4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
  5. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
  6. a/a

Sp. A.P.

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-03-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-03-03