UCHWAŁA NR XXXIII/226/06
 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO
Z DNIA 29 CZERWCA 2006R.

w sprawie Statutu  Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie  art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)  oraz art.20 ust.2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319) uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.                      

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       do uchwały Nr XXXIII/226/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rady Powiatu Hajnowskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 29 czerwca 2006r.

 

statut

 Zarządu Dróg powiatowych w hajnówce

 

§ 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zwny dalej „Zarządem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz U z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 249 poz. 2104);

3) ustawy o samorządzie powiatowym (Dz U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.);

4) uchwały Nr III/12/98 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych;

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Zarząd jest jednostką budżetową Powiatu Hajnowskiego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Siedzibą Zarządu jest Hajnówka ul. Bielska 41.

3. Przedmiotem działania Zarządu jest:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

13) przwciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników;

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

17) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

18) gospodarowanie pasami drogowymi  w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

19) współpraca z gminami w sprawie konserwacji dróg powiatowych oraz powiatowych inwestycji drogowych;

20) zadania w zakresie zarządzania ruchem, a w szczególności:

a) obsługę systemów sterowania ruchem, sterowanie ruchem za pomocą znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów,

b) wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczęństwa ruchu drogowego.

4. Zarząd drogi ma prawo do:

- wydawania decyzji administracyjnych w ustalonym zakresie;

- wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne  do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem  i ochroną dróg;

- urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;

- -ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych;

- wypłaty odszkodowań na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami dla właścicieli lub użytkowników gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych wyżej.

5. Obszar działania Zarządu obejmuje Powiat Hajnowski.

6. Zarząd posługuje się podłużną pieczątką z napisem: „Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, tel. (085)6832001, Regon 050667343”

§ 3. 1. Zarządem kieruje, reprezentuje i odpowiada za jego działalność Kierownik.

2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zarządu.

3. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Hajnowskiego.

4. Zwierzchnikiem Kierownika jest Starosta Hajnowski.

5. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Zarząd  Powiatu Hajnowskiego.

§ 4. Majątek Zarządu stanowi majątek powierzony przez Powiat Hajnowski i majątek nabyty w trakcie działalności.

§ 5. 1. Działalność Zarządu finansowana jest z budżetu Powiatu Hajnowskiego, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działań Zarządu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Powiatu.

§ 7. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2006-07-04

Data modyfikacji: 2006-07-04

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2006-07-04