Zamówienie Nr DT.6131.3.18.2015 z dnia 2015-10-07 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Narewka, Czyże i miasta Hajnówka.

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Narewka, Czyże i miasta Hajnówka.
Numer DT.6131.3.18.2015
Data wydania 2015-10-07

Hajnówka, dnia 07.10.2015 r.

DT.6131.3.18.2015

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (85) 683-20-01 / (85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Narewka, Czyże i miasta Hajnówka.

Sprzedaż „drzew na pniu” została ujęta w jednym zadaniu – Zadanie nr 1, które dotyczy wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.

Zadanie nr 1 - obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Narewka, Czyże i miasta Hajnówka, w ilości 82 sztuk o łącznej masie około 295,6480 m3 za cenę wywoławczą 22323,41 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z szacunkową ich wartością określa załącznik  nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na gminy oraz terminem zakończenia prac (wycinki) został określony w załączniku nr 2.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 2232,34 w terminie do dnia
19.10.2015 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. do dnia 19.10.2015 r. do godz. 1500 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: 1000,00 zł lub jego wielokrotność. Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1.

Termin przeprowadzenia aukcji: 20.10.2015 r. godz. 1000.

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, podanie na piśmie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócona wartość zabezpieczenia umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.

 

Załączniki:

1. Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1,

2. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1,

3. Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,

4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

5. Wzór umowy.

 

 

                                  Sporządził:                                                     Zatwierdził:

 

                            REFERENT                                                             KIEROWNIK

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego                  Zarządu Dróg Powiatowych

                   utrzymania zadrzewienia                                                      w Hajnówce

                    uzgadniania dokumentacji                                                  inż. Krystyna Miszczuk

                                     Paweł Grygoruk                             

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-10-07

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-10-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-10-07