Zamówienie Nr z dnia 2013-05-29 -

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich
Numer 95057 - 2013
Data wydania 2013-05-29

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Hajnówka: Świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich
Numer ogłoszenia: 95057 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ - stanowiącym opis przedmiotu zamówienia: a) Usługa facylitatorska polegać ma na moderowaniu spotkań Platformy,Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich, usprawnianiu procesu komunikacji między stronami, w celu wypracowania wspólnego modelu zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, który byłby do zaakceptowania dla wszystkich stron biorących udział w dyskusji. Zadaniem facylitatora jest umiejętne prowadzenie mediacji między stronami, motywowanie uczestników spotkania do osiągnięcia konsensusu na dany temat i zapobieganie ewentualnym konfliktom, b) Facylitator zobowiązany jest do zapoznania się z tematem, dotyczącym wcześniejszych prób rozwiązania konfliktu, poznać poszczególne strony, ich oczekiwania i poglądy, by móc w sposób obiektywny i bezstronny kierować dialogiem podczas spotkań. Zadaniem facylitatora jest wcześniejsze (minimum 2 tygodnie przed spotkaniem) przedstawienie propozycji planu spotkania dla Biura projektu, c) Facylitator zapewni stały kontakt z Biurem Projektu, d) Spotkania Platformy Dialogu i Współpracy będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych, każdy może w nich uczestniczyć i przedstawić swój punkt widzenia. Planowanych jest 10 spotkań otwartych (ok.4 godzinnych), 10 spotkań Rady Programowej (spotkania zamknięte, ok.4godzinne) oraz 8 spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich. e) Zamawiający odpowiada za wynajem sali na spotkania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o prezdłożone dokumenty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie wskazujące, które części zamówienia będą powierzone podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze w przypadkach: 1) zmiany terminu świadczenia usługi lub miejsca, 2) w przypadku zdarzeń losowych takich jak choroba Wykonawcy, 3) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, bądź jakiejkolwiek innej należności publicznoprawnej, bądź innego prawem określonego składnika cenotwórczego wpływającego na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego, 4) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy, w tym zmiana osoby reprezentującej, zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka Wydział Promocji i Rozwoju pok nr 4 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 15:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka Sekretariat pok nr 19 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionelnego , Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2013-05-29

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-06-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-29