Zamówienie Nr DT.3410.4.2012 z dnia 2012-04-11 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tytuł Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Numer DT.3410.4.2012
Data wydania 2012-04-11

 

Hajnówka, dnia 2012-04-11

DT.3410.4.2012

 

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOWMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bielska 41. 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyło:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

 

Cena oferty wynosi 781 818,75 zł brutto.

 

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

1

POLDIM Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 37a

33-100 Tarnów

791 409,06

98,79

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

781 818,75

100,00

3

BITUNOVA Sp. z o.o.

Biuro Bierawa

Ul. Gliwicka 9

47-240 Bierawa

790 575,12

98,89

4

FEDRO Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

808 087,86

96,75

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-11