Zamówienie Nr DT.3421.18.2016 z dnia 2016-12-14 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 roku” Nr ogłoszenia: Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05.

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 roku” Nr ogłoszenia: Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05.
Numer DT.3421.18.2016
Data wydania 2016-12-14

Hajnówka, dnia 2016-12-14

DT.3421.18.2016

 

     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 roku” Nr ogłoszenia: Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05.

    

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się że w dniu 14.12.2016 r. o godzinie 10.30 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.3421.18.2016

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

  • netto                                             - 337 655,00 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -       415 315,65 zł.

w tym na:

 

1. Część 1 - Zadanie 1: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95:

Rodzaj paliwa

Przewidywana ilość

[litry]

Przewidywana wartość netto

[zł]

Etylina bezołowiowa Pb 95

5 000

19 950,00

Ogółem

19 950,00

Podatek VAT 23%

4 588,50

Wartość brutto

24 538,50

 

2. Część 2 - Zadanie 2: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON:

Rodzaj paliwa

Przewidywana ilość

[litry]

Przewidywana wartość netto

[zł]

Olej napędowy ON

68 000

265 880,00

Ogółem

265 880,00

Podatek VAT 23%

61 152,40

Wartość brutto

327 032,40

 

3. Część 3 - Zadanie 3: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego:

Rodzaj paliwa

Przewidywana ilość

[litry]

Przewidywana wartość netto

[zł]

Olej opałowy lekki

18 000

48 780,00

Ogółem

48 780,00

Podatek VAT 23%

11 219,40

Wartość brutto

59 999,40

 

4. Część 4 - Zadanie 4: Sukcesywne dostawy gazu LPG:

Rodzaj paliwa

Przewidywana ilość

[litry]

Przewidywana wartość netto

[zł]

Gaz LPG

1 500

3 045,00

Ogółem

3 045,00

Podatek VAT 23%

700,35

Wartość brutto

3 745,35

 

                W przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 roku” do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2016-12-14 godz. 10:00 wpłynęły niżej wymienione oferty, na poszczególne części zamówienia :

1. Część 1 - Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95:

a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych - przewidywana wielkość zamówienia - 5 000 litrów.

          1. Oferta Nr 1

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

Cena oferty wynosi: 23 000,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,05 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

2. Część 2 - Zadanie 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON:

a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych - - przewidywana wielkość zamówienia - 68 000 litrów.

          1. Oferta Nr 1

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

Cena oferty wynosi: 300 560,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,05 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

3. Część 3 - Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

a) dostawy lekkiego oleju opałowego przy użyciu środków transportu (cysterną) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2017 r.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: przewidywana wielkość zamówienia 18 000 litrów.

          1. Oferta Nr 1

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

Cena oferty wynosi: 53 640,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,00 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

          2. Oferta Nr 2

                REKCHEM Sp. z o.o.

                17-100 Bielsk Podlaski

                ul. Żwirki i Wigury 83

Cena oferty wynosi: 52 020,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,09 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wystawienia faktury.

          3. Oferta Nr 3

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna

Irena Puławska, Roman Puławski

ul. Targowa 84

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 51 840,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,10 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

4. Część 4 - Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG:      

a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości - przewidywana wielkość zamówienia - 1 500 litrów.

          1. Oferta Nr 1

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

Cena oferty wynosi: 3 270,00 zł. brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,00 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa Zamówień Publicznych w terminie do dnia 19 grudnia 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. Ust.1 pkt. 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-12-14

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-12-14