Zamówienie Nr DT. 3410.1.2012 z dnia 2012-02-28 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
Numer DT. 3410.1.2012
Data wydania 2012-02-28

 

Postępowanie Nr DT. 3410.1.2012 z dnia 28.02.2012 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat.hajnowka.pl

 

Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych
Numer ogłoszenia: 58826 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla niżej wymienionych zadań: Zadanie 1- Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1652 B Wólka Terechowska - Opaka Duża. Dane do projektowania: - długość drogi - ok. 11, 5 km Zakres opracowania: od granicy z Gminą Kleszczele- Opaka Duża - do istniejącej nawierzchni bitumicznej we wsi Wólka Terechowska. - klasa techniczna drogi - L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę-rozbudowę drogi- rodzaj projektowanej nawierzchni - potrójne powierzchniowe utrwalenie, - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących zjazdów - o ile zajdzie konieczność, , - odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami geod. działek i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki i danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew -wg numeracji naniesionej na mapie, z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający udostępnia podkład geodezyjny do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1654 B i 1675 B w miejscowości Dubicze Cerkiewne tj. ul. Głównej, Parkowej i Leśnej. Dane do projektowania: - łączna długość ulic Głównej, Parkowej i Leśnej wynosi- ok. 2,53 km - klasy techniczne drogi -ulic - Z,L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę-rozbudowę ulic wraz z chodnikami i zjazdami. rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew -wg numeracji naniesionej na mapie, z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji. Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach. Dane do projektowania: - długość ulic Boćkowskiej wynosi- ok. 0,7 km. Zakres od skrzyżowania z ul. Mickiewicza , do końca obszaru zabudowanego, - klasy techniczne drogi -ulic - Z,L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę-rozbudowę ulicy wraz z chodnikami i zjazdami, rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew -wg numeracji naniesionej na mapie, z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uzgadniania zakresu prac projektowych i proponowanych rozwiązań oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy z odpowiednim wyprzedzeniem przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 7 dniowy termin -7 dni roboczych na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności złożonego opracowania w wymaganiami SIWZ i umowy. Po dokonaniu sprawdzenia dostarczonej dokumentacji i nie wniesienie uwag przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy i wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub złoży zgłoszenie budowy, wykonania robót budowlanych lub o uzyskanie decyzji ZRID. 1. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje niżej wymienione ilości opracowań: 1.1 projekty budowlane (przebudowa ulic lub drogi, kanalizacji deszczowej lub odwodnienia powierzchniowego, przebudowę lub budowę przepustów , projekty branżowe: - energetyka, telekomunikacja, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kanały technologiczne, przepusty drogowe i inne, o ile takowe będą konieczne) - w liczbie 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word, 1.2 projekty wykonawcze - opracowania jak dla projektów budowlanych - w liczbie po 4 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word, 1.3 przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych -dla wszystkich branż- w liczbie po 4 egzemplarze na każdą ulicę lub drogę + wersja elektroniczna na CD, DVD -w formacie Excel , Word, 1.4 kosztorysy inwestorskie - w liczbie po 2 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD -w formacie Excel, Word, 1.5 kosztorysy ofertowe - w liczbie po 2 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD w formacie Excel, Word, 1.6 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –STW i OR, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w liczbie 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word. 1.7 projekty stałej organizacji ruchu - w liczbie 4 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word, 1.8 projekty zagospodarowania zieleni -wycinki i nasadzeń drzew, wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę , o ile takowe będą konieczne - w liczbie 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word. 1.9 operat wodno-prawny + pozwolenie wodno-prawne -o ile takowe będą konieczne, w liczbie 2 egzemplarzy + CD w PDF i Word, 1.10 raporty o oddziaływaniu na środowisko, o ile takowe będą konieczne - w liczbie 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word. 2. projekty badań geotechnicznych gruntu- w liczbie 2 egzemplarzy, Liczba egzemplarzy podana określa ilość poszczególnych opracowań, które Wykonawca przekaże bezpośrednio Zamawiającemu. Nie uwzględnia ona egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych uzgodnień. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji. 3. inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew -wg numeracji naniesionej na mapie, z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach - w liczbie 3 egz,. Liczba egzemplarzy podana określa ilość poszczególnych opracowań, które Wykonawca przekaże bezpośrednio Zamawiającemu. Nie uwzględnia ona egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych uzgodnień. 4. Opis szczegółowych elementów, które należy uwzględnić w kosztach opracowywanych dokumentacji - dla zadania 1, zadania 2 i zadania 3. 5. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a w szczególności: - podkłady geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500- dla zadania Nr 2. i Nr 3 podkład geodezyjny dla zadania Nr 1 udostępni Zamawiający -przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie tej decyzji; - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie tej decyzji; - opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, o ile takowy będzie konieczny; -opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, o ile takowy będzie konieczny; - wykonaniem wszelkich niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji; - wykonanie badań geotechnicznych gruntu; -opracowanie innych, uznanych za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz, - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z projektami branżowymi; - uzyskanie decyzji na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, o ile takowe będą konieczne; - uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; -uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; - w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonawca przedstawi koncepcję podziału nieruchomości, jeżeli takowe będą konieczne. Podział nieruchomości dokona na koszt własny. -w cenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uwzględnić koszty wykonania dokumentacji kanałów technologicznych o ile takowa będzie konieczny; 6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem wyszczególnionych w pkt. 3.1 opinii i uzgodnień, wykonaniem badań, pomiarów i opracowań niezbędnych do wykonania kompletnej dokumentacji technicznej muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. 7. Przed przystąpieniem do projektowania, Wykonawca w terminie nie później niż 3 miesiące opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją do akceptacji Zamawiającego, jak również uzyska akceptację jednostek opiniujących. 8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania prac projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub ZRID w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 9. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia protestu. 10. Pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych zgodnie z art.20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Koszt nadzoru muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. Pobyt na budowie w zależności od potrzeb, na każde wezwanie zamawiającego. 11.Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów. 12. W celu prawidłowego opracowania oferty Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje. 13. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę na wykonaną usługę gwarancji jakości na okres 36 miesięcy. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanych przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie taka konieczność oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich- max 2 razy. 14. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, m.in.: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane -tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, - Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 721 ze zmianami, - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U Nr z 2010 roku , Nr 113 poz. 759 z póź, zm), - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 rok w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie -Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego -Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 ze zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego -Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym -Dz. U. Nr 130, poz. 1389, - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach -Dz. U Nr 220, poz. 2181 z póź, zm, - uwzględniać będzie zapisy zamieszczone w przywołanych rozporządzeniach i ustawach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo 7 dni roboczych na dokonanie uzgodnień, sprawdzeń, ocen poprawności i zgodności proponowanych rozwiązań w celu uzyskania akceptacji oraz opracowanej dokumentacji zgodnej z wymaganiami SIWZ i umowy. - na opracowany przedmiot umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy, po podpisaniu którego Wykonawca wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenie lub uzyskanie decyzji ZRID. 15.Projektanci wykonujący dokumentacje projektowa muszą przestrzegać zapisów zawartych w art.29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub równoważny. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia lub równoważny, należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej podobnej co do zakresu i charakteru na kwotę nie niższą niż 40 000 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie.-oświadczenie załącznik Nr 8 wraz z referencjami

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zaparafowany projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: - zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, - zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, - zmiany osób pełniących funkcje projektowe,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1- Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1652 B Wólka Terechowska - Opaka Duża..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dane do projektowania: - długość drogi - ok. 11, 5 km ( zakres opracowania: od granicy z Gminą Kleszczele- Opaka Duża - do istniejącej nawierzchni bitumicznej we wsi Wólka Terechowska). - klasa techniczna drogi - L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę/rozbudowę drogi- rodzaj projektowanej nawierzchni - potrójne powierzchniowe utrwalenie, - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących zjazdów - o ile zajdzie konieczność, , - odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami geod. działek i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki i danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający udostępnia podkład geodezyjny do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 1- Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1652 B Wólka Terechowska - Opaka Duża..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej . Dane do projektowania: - łączna długość ulic Głównej, Parkowej i Leśnej wynosi- ok. 2,53 km - klasy techniczne drogi (ulic) - Z,L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę/rozbudowę ulic wraz z chodnikami i zjazdami. rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dane do projektowania: - długość ulic Boćkowskiej wynosi- ok. 0,7 km (zakres od skrzyżowania z ul. Mickiewicza , do końca obszaru zabudowanego), - klasy techniczne drogi (ulic) - Z,L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę/rozbudowę ulicy wraz z chodnikami i zjazdami, rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2012-02-28

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-03-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-02-28