Zamówienie Nr Nr ZDP.DT.272.2.8.2011 z dnia 2011-08-19 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer Nr ZDP.DT.272.2.8.2011
Data wydania 2011-08-19

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.8.2011 z dnia 2011-07- 29 - Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo – dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową

Numer ogłoszenia: 221686 - 2011; data zamieszczenia: 2011-07-29

 

Hajnówka, dn.2011-08-19

 

ZDP.DT.272.2.8.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo – dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową”.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

POLMOZBYT PLUS” Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10 A

15 – 703 Białystok

 

Cena oferty wynosi: 109 839,00

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium „cena” uzyskała maksymalna ilość punktów.

 

Wybrany Wykonawca zostanie poproszony o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wymogi SIWZ, nie podlegających odrzuceniu - przedstawiła najkorzystniejszy bilans cenowy.

W prowadzonym postępowaniu złożono tylko 1 ofertę.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

p.o. Kierownika Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-08-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-08-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-08-19