Zamówienie Nr 547253-N-2017 z dnia 2017-07-07 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer 547253-N-2017
Data wydania 2017-07-07
Termin składania uwag do oferty 2017-07-24

Ogłoszenie nr 547253-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 5066734300000, ul. Bielska  41 , 17-200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, , e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, , faks .
    Adres strony internetowej (URL): http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2017
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2017  


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer referencyjny: DT.26.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” Zamówienie realizowane będzie w następujących częściach: Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród 2. Zakres robót objętych zamówieniem 2.1. Część nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród 1) Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 1668B na odcinku Starzyna – Górny Gród, gmina Dubicze Cerkiewne, o długości 1565,83 m obejmuje: - roboty przygotowawcze, m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe dot. przepustów i znaków pionowych, - roboty ziemne, m.in. wykonanie wykopów i nasypów, - odwodnienie, m.in. wykonanie przepustów pod koroną drogi, obudowę wlotów przepustów, zagęszczenie nasypów, - podbudowy, w tym: przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwa odsączająca, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, - nawierzchnie, w tym: nawierzchnia żwirowa poboczy oraz nawierzchnia potrójnie powierzchniowo utrwalona jezdni, - roboty wykończeniowe, m.in. umocnienie skarp i dna rowów brukiem, wykonanie palisady, darniowanie krawędzi skarp, wykonanie przepustów pod zjazdami, - oznakowanie pionowe, - inne roboty, w tym: wykonanie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 2) Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej w skład której wchodzą: projekt wykonawczy – zał. Nr 12, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. Nr 14, projekt organizacji ruchu – zał. Nr 15, przedmiar robót – zał. Nr 13 oraz kosztorys ofertowy – zał. Nr 2, dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 2.2. Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród 1) Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 1666B na odcinku Witowo – Długi Bród, gmina Dubicze Cerkiewne, o długości 1323,41 m obejmuje: - roboty przygotowawcze, m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, karczowanie krzaków i podszyć, roboty rozbiórkowe przepustów, - roboty ziemne, m.in. wykonanie wykopów i nasypów, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, - nawierzchnie, w tym: nawierzchnia żwirowa poboczy oraz nawierzchnia potrójnie powierzchniowo utrwalana jezdni, - roboty wykończeniowe, m.in. darniowanie krawędzi skarp, wykonanie przepustów pod zjazdami oraz oczyszczenie rowów, - inne roboty, w tym: wykonanie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne. 2) Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej w skład której wchodzą: projekt wykonawczy- zał. Nr 16, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. Nr 18, przedmiar robót – zał. Nr 17 oraz kosztorys ofertowy – zał. Nr 3, dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 2.3. Zalecenia dodatkowe dotyczące części 1 i części 2 zamówienia Zarówno dla części nr 1 jak i części nr 2, zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: Zarówno dla części nr 1 jak i części nr 2, zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy objętych ceną obejmuje także: a) urządzenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzgodnienie go z kompetentnymi jednostkami; Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z koniecznością ewentualnego zajęcia pasa drogowego na warunkach określonych przez właścicieli (zarządców) gruntów, w tym przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji - zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie na czas budowy. b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru, oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych; c) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów oraz odpadów; d) naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego urządzeń lub innych elementów infrastruktury w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji inwestycji; e) demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu - jeżeli wystąpią; f) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione podmioty geodezyjne obejmującej wytyczenie trasy w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; g) zapewnienie obsługi laboratoryjnej w celu wykonania niezbędnych badań. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiOR; Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badań końcowych robót ulegających zakryciu, jak też badań oraz pomiarów określonych w STWiOR niezbędnych do dokonania odbioru końcowego z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.). h) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy: uzgodnienia, zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności związane z realizacją niniejszej umowy niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy i przekazania go do użytku. i) przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz wymaganiom określonym w STWiOR; j) Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy; k) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą; l) Zamawiający zaleca by każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia przeprowadził wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia. m) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.); n) udzielenie gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, a maksimum 60 miesięcy od dnia odbioru robót; o) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1666 ze zm.); p) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; q) cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne itp.; r) cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiar robót i kosztorys ofertowy jest poglądowy; s) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ; t) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45233100-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2017-10-02

 

 

 

2017-09-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 złotych. 2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia. Wymagane jest od Wykonawcy posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie potencjału technicznego, tj. odpowiedniego sprzętu technicznego do wykonania robót objętych zamówieniem. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum dwóch robót dotyczących budowy lub przebudowy dróg, posiadających w swym zakresie budowę nawierzchni trzykrotnie powierzchniowo utrwalanej, o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł. 3) Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 5 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) wykaz robót budowlanych - zał. nr 10 do SIWZ 2) wykaz osób - zał. Nr 11 d SIWZ 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - Część nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród – 15 000,00 zł - Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród – 8 500,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na rachunek bankowy Nr 42 1240 5211 1111 0000 4928 2025 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – „Przetarg nieograniczony Przebudowa dróg powiatowych – część ……… ” b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 1668B na odcinku Starzyna – Górny Gród, gmina Dubicze Cerkiewne, o długości 1565,83 m obejmuje: - roboty przygotowawcze, m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe dot. przepustów i znaków pionowych, - roboty ziemne, m.in. wykonanie wykopów i nasypów, - odwodnienie, m.in. wykonanie przepustów pod koroną drogi, obudowę wlotów przepustów, zagęszczenie nasypów, - podbudowy, w tym: przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwa odsączająca, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, - nawierzchnie, w tym: nawierzchnia żwirowa poboczy oraz nawierzchnia potrójnie powierzchniowo utrwalona jezdni, - roboty wykończeniowe, m.in. umocnienie skarp i dna rowów brukiem, wykonanie palisady, darniowanie krawędzi skarp, wykonanie przepustów pod zjazdami, - oznakowanie pionowe, - inne roboty, w tym: wykonanie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 2) Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej w skład której wchodzą: projekt wykonawczy – zał. Nr 12, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. Nr 14, projekt organizacji ruchu – zał. Nr 15, przedmiar robót – zał. Nr 13 oraz kosztorys ofertowy – zał. Nr 2, dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-02
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 1666B na odcinku Witowo – Długi Bród, gmina Dubicze Cerkiewne, o długości 1323,41 m obejmuje: - roboty przygotowawcze, m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, karczowanie krzaków i podszyć, roboty rozbiórkowe przepustów, - roboty ziemne, m.in. wykonanie wykopów i nasypów, - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym, - nawierzchnie, w tym: nawierzchnia żwirowa poboczy oraz nawierzchnia potrójnie powierzchniowo utrwalana jezdni, - roboty wykończeniowe, m.in. darniowanie krawędzi skarp, wykonanie przepustów pod zjazdami oraz oczyszczenie rowów, - inne roboty, w tym: wykonanie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne. 2) Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej w skład której wchodzą: projekt wykonawczy- zał. Nr 16, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. Nr 18, przedmiar robót – zał. Nr 17 oraz kosztorys ofertowy – zał. Nr 3, dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-07-07

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-07-07

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-07-07