Zamówienie Nr 324348_2013 z dnia 2013-08-12 - MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W HAJNÓWCE.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Tytuł MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W HAJNÓWCE.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer 324348_2013
Data wydania 2013-08-12

Hajnówka: MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W HAJNÓWCE.
Numer ogłoszenia: 324348 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245446 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W HAJNÓWCE..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Montaż dźwigu platformowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce Realizacja zamówienia (prowadzenie robót) rozpocznie się z chwilą zawarcia umowy z przewidywanym zakończeniem prac do 30 listopada 2013 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z montażem dźwigu platformowego zewnętrzne w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce : przygotowanie terenu pod budowę windy, roboty hydroizolacyjne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty wodno- kanalizacyjne. Szczegółowy zakres robót, które objęte są przedmiotem zamówienia opisany został w Dokumentacji projektowej w tym w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót będącymi załącznikami do SIWZ. Parametry platformy dźwigowej oprócz określonych w STWiORB powinny również spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na miejscu dokonać oględzin budynku, którego dotyczy przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z dyrekcją placówki w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy, umożliwiający prawidłowe prowadzenie zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić odbiór techniczny urządzenia platformy przez odpowiednią instytucję Dozoru Technicznego i przedstawić odpowiedni dokument z przeprowadzonej kontroli i odbioru platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych Koszty w/w odbioru ponosi Wykonawca w ramach zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2.Projekt budowlany 3.Przedmiar robót Wymagany okres rękojmi min. 36 miesięcy od podpisania protokółu końcowego odbioru bez usterek 2.Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne ( to znaczy nie gorsze pod względem wykonania, zastosowanych materiałów, technologii). 3.Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy p.z.p, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. 4.Wymagania stawiane wykonawcy : a.Zabezpieczenie placu budowy na czas realizacji zadnia. b.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, z projektem, oraz z należytą starannością c.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. d.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. e.Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. f.Zapewnienie niezbędnych do realizacji zadania mediów ( energia elektryczna, woda) na koszt Wykonawcy. Za termin zakończenia zamówienia uznany zostanie termin podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.26.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Metalowo-Elektroniczny BAJPAX, Mstkowska 3, 42-270 Nieznanice/Kłomnice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89593,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 92731,63

  • Oferta z najniższą ceną: 92731,63 / Oferta z najwyższą ceną: 114125,21

  • Waluta: PLN.

     

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Rola Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-08-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-08-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-08-12